Księga Rejestrowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobadzu

Księga Rejestrowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobadzu

 

 

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 31.12.2016 r.

 

 

         Sporządził  Administrator  Bezpieczeństwa Informacji – Anna Stawiarska

Data sporządzenia: 31.12.2016 r.

 

Rejestr zbiorów:

 

1. Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego „Pod Daglezją” – wnioski kandydatów

2. Rekrutacja do szkoły – karta zapisu

3. Księga Uczniów – zbiór danych o uczniach uczących się w Publicznej Szkole Podstawowej w Dargobądzu

4. Księga Ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

5. Dzienniki lekcyjne – Dokumentacja przebiegu nauczania w danym roku szkolnym

6. Dzienniki wychowawcy

7. Arkusze ocen – dokumentacja wyników nauczania w poszczególnych latach

8. Dzienniki specjalistów (pedagoga, logopedy, zajęć gimnastyki korekcyjnej)

9. Rejestr – opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

10. System Informacji Oświatowej – zbiór zawiera informacje o nauczycielach i uczniach szkoły

11. Akta osobowe – zbiór zatrudnionych pracowników

12. ZFŚS – świadczenia dla pracowników. Dane o emerytach i rencistach – byłych pracownikach szkoły.

13. Protokoły Rady Pedagogicznej

14. Listy uczestników wycieczek

15. Dokumentacja ubezpieczeniowa uczniów

16. Awans zawodowy nauczycieli

17. Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

18. Dzienniki zajęć świetlicowych

19. Upoważnienia do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego

20. Składnica akt

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego „Pod Daglezją” – wnioski kandydatów

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe dziecka, dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych ucznia, dane osobowe pozostałych członków rodziny ucznia

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Nazwiska i imiona dzieci
 i rodziców/opiekunów prawnych, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, Pesel,  telefon

 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

 2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

2. Rekrutacja do szkoły – karta zapisu

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

z--

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe ucznia, dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych ucznia, dane osobowe pozostałych członków rodziny ucznia

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Nazwiska i imiona uczniów
 i rodziców/opiekunów prawnych, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, Pesel,  telefon

 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

 

 

3. Księga Uczniów – zbiór danych o uczniach uczących się w Publicznej Szkole Podstawowej w Dargobądzu

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe ucznia, dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych ucznia, dane osobowe pozostałych członków rodziny ucznia

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Nazwiska i imiona uczniów
 i rodziców/opiekunów prawnych, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, Pesel,  przyjęcie do szkoły: data, klasa, semestr, obwód szkolny. Wypisanie ze szkoły: data, klasa, powody.

 Data: wydania dok. Ukończenia szkoły.

 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

 

4. Księga Ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe ucznia, dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych ucznia, dane osobowe pozostałych członków rodziny ucznia

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Nazwiska i imiona uczniów  i rodziców/opiekunów prawnych, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, Pesel, 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

 

 

 

5. Dzienniki lekcyjne – Dokumentacja przebiegu nauczania w danym roku szkolnym

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe ucznia, dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych ucznia

 

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Nazwiska i imiona uczniów
 i rodziców/opiekunów prawnych, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu, adres mailowy

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin  Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

 

6. Dzienniki wychowawcy

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe ucznia, dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych ucznia

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, zgody rodziców, obecności rodziców na zebraniu, deklaracje nauki religii, zajęcia dodatkowe ucznia, inne informacje o dziecku

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin  Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

 

 

7. Arkusze ocen – dokumentacja wyników nauczania w poszczególnych latach

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin  Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

 

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów prawnych

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Nazwiska i imiona uczniów
 i rodziców/opiekunów prawnych, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, nr księgi uczniów, przebieg nauki, wyniki nauki

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin  Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

 

 

8. Dzienniki specjalistów (pedagoga, logopedy, zajęć gimnastyki korekcyjnej)

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin  Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe ucznia, dane osobowe rodziców ucznia

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imiona i nazwiska uczniów
 i rodziców/opiekunów prawnych, informacje
o kontaktach z innymi osobami i instytucjami, dokumentacja medyczna

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których
 te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin  Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

 

 

9. Rejestr – opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ze zm.

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe ucznia, dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych ucznia

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imię  i nazwisko, data urodzenia

 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których
 te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

 

 

 

10. System Informacji Oświatowej – zbiór zawiera informacje o nauczycielach
i uczniach szkoły

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

                                     31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

USTAWA

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o systemie informacji oświatowej

oraz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 9 sierpnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe ucznia, dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych ucznia

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, wynagrodzenie

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których
 te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

11. Akta osobowe – zbiór zatrudnionych pracowników

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela ze zm. oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ze zm.

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe pracownika, dane osobowe członków rodziny pracownika

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, daty urodzenia dzieci, imiona
 i nazwiska dzieci

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których
 te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

12. ZFŚS – świadczenia dla pracowników. Dane o emerytach i rencistach –
byłych pracownikach szkoły.

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  ze zm.

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe pracownika, emerytów
 i rencistów, dane osobowe członków rodziny

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imiona i nazwiska, adres zamieszkania, stan zdrowia

 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których
 te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

 

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

 

 

 

13. Protokoły Rady Pedagogicznej

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych.

Dane osobowe nauczycieli.

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imiona i nazwiska

 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

 

 

 

14. Listy uczestników wycieczek

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystki ze zm.

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów prawnych

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Nazwisko i imię, wiek, data urodzenia, adres zamieszkania, Pesel

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

15. Dokumentacja ubezpieczeniowa uczniów

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych uczniów

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imiona i nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których
 te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Awans zawodowy nauczycieli

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ze zm.

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe pracownika

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imiona i nazwiska, data urodzenia, adres zamieszkania, przebieg zatrudnienia, wykształcenie, składniki wynagrodzenia, zapytanie o karalność

 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których
 te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

17. Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ze zm. (art. 23 ust. 1 pkt 5)

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imiona i nazwiska dziecka i rodziców/opiekunów prawnych, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu rodziców, osoby upoważnione do odbioru dziecka, godziny odjazdu autobusem szkolnym

 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których
 te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

18. Dzienniki zajęć świetlicowych

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm. oraz rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Nazwiska i imiona uczniów i rodziców/opiekunów prawnych, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu, adres mailowy, osoby upoważnione do odbioru dziecka, godziny odjazdu autobusem szkolnym

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których
 te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

19. Upoważnienia do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ze zm. (art. 23 ust. 1 pkt 5)

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imiona i nazwiska dziecka i rodziców/opiekunów prawnych, adres zamieszkania lub pobytu,

 

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których
 te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

20. Składnica akt

Historia zmian w rejestrze

Wpis zbioru do rejestru

 

Data wykonania czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie zbioru danych)

31.12.2016

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

Oznaczenie przedstawiciela  administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

brak

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.

brak

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ze zm. oraz Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ze zm.

 

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Obowiązki wynikające z przepisów prawa

 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

Dane osobowe pracownika, dane osobowe członków rodziny pracownika. Dane osobowe ucznia, dane osobowe rodziców ucznia, dane osobowe pozostałych członków rodziny ucznia

 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Nazwisko, imię , adres, telefon

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane od osób, których
 te dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

1) Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez wnioskodawcę zatwierdzonego każdorazowo przez Administratora Danych osobowych – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu, Dargobądz 89, 72-510 Wolin Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki 001222501

2) Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

 

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane.

Instytucje upoważnione z mocy prawa

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

Nie dotyczy