Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Dargobądzu pierwszy raz otwarta zostala dla polskich dzieci w dniu 8 kwietnia 1946r.

Była to niewielka szkółka. Na początku miała tylko cztery klasy, w których uczyło sie dziewiętnastu uczniów. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Brunon Dąbrowski. Naukę rozpoczęła grupa młodzieży w różnycm wieku. Wojna uniemożliwiła im zdobycie wykształcenia w normalnym trybie. 7 grudnia 1949 roku otwarto świetlicę szkolną i zakupiono pierwszy radioodbiornik, a 16 stycznia 1949 r. otwarto pierwszą bibliotekę. Szkoła brała czynny udział w organizowaniu życia kulturalnego wsi. Organizowanie występów artystycznych i różnych prac społecznych dla środowiska stało się niemal tradycją. Uroczyście, z bogatym progrmamem artystycznym, obchodzono w szkole święta państwowe i wielkie rocznice. W marcu 1951 r. kierownikiem szkoły została Maria Kolasa, a w roku 1952 kierownictwo szkoły objęła pani Zofia Kaczmarek. W latach 1960-62 grono pedagogiczne szkoły zminiło się, a szkołę wyposażono w sprzęt do pracowni prac ręcznych. Z funduszy Wydziału Oświaty zakupiono pierwszy aparat fotograficzny. W tym okresie w szkole działały rozmaite kola zainteresowań, między innymi: Szkolny Klub Sportowy, kółko teatralne i czytelnicze. Prężnie działały także Samorząd Szkolny, którego przewodniczącym był Jerzy Łukowski. Zuchy prowadziła Irena Siedzielnik. W latach 1965-69 niewielka szkołka w Dargobądzu tętniła gwarem. Liczyła czterech pedaggów i stu dziewięciu uczniów. Jedną z najważniejszych dat w historii szkoły jest 1 września 1969 r. w tym dniu otwarto bowiem nową, piękną i widna placówkę. Wybudowano ją częściowo z funduszy państwowych, częśćiowo zaś ze składek społęczeństwa. Nowa szkoła wyposażona była we wszystko, co jest potrzebne, aby pacownicy i uczniowie czuli się dobrze. Brakowało tylko sali gimnastycznej. Nowa szkoła posiadala sześć pomieszczeń lekcyjnych, pracownię prac ręcznych z warsztatami, gabinet lekarsko - dentystyczny, świetlicę, kuchnię i inne pomieszczenia - kancelarię, pokój nauczycielski, archiwum i bibliotekę liczącą wtedy już 2500 książek. W szkole dzialały organizacje uczniowskie i młodzieżowe. Całością kierowałay Rada Szkoły, której przewodniczyła Grażyna Szulińska. Drużynę harcerską prowadził Wojciech Kochanek, który posiadąl stopień podharcmistrza. Działał Klub Wiewiórki pod przewodnictwem pani stomatolog Zofii Szychulskiej - Sadłowskiej. Bardzo dobrze układała się współpraca z panią Sitarską - lekarzem szkolnym, która dbała o zdrowie i rozwój dzieci. Ku ogólnej radości dzieci i rodziców wyposażenie szkołyzostało wzbogacone o pierwszy telewizor i magnetofon. W 1972 r. obowiązki dyrektora szkoły objęła pani Danuta Piotrowska. Był to okres upiększania otoczenia szkoły oraz intensyfikacji współpracy ze środowiskiem lokalnym. Wspólnie z dziećmi i rodzicami zasadzono dzrewka, urządzono rabatki, pomalowano ogrodzenie, założono ogródek geograficzno - biologiczny, w którym odbywały się lekcje pokazowe. Zadbano o ukwiecenie szkoły. Bardzo chętnie ze szkołą współpracowali rodzice. Bardzo dobrze ukladała się współpraca z Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej, inżynierem Michniewiczem oraz Naczelnikiem Poczty - panią Trzebiatowską. Tradycyjnie organiozowano uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz imprezy artystyczne dla środoiska lokalnego - mieszkańców Dargobądza i okolic. W związku z reorganizacją szkolnictwa podstawowego w Polsce w 1974 r. powołano zbiorcze szkoł gminne. wskutek tych zmian ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w dargobądzu też ulegla reorgannizacji. Zmminiła swój status i funkcje. Uczniowie klas V-VIII przeszli do ZbiorczejSzkoły Gminnej w Wolinie. W Dargobądzu utworzono filię Szkoły Podsytawowej dla klas I-IV i Państwowoy Zaklad Wychowawczy. Do placówki skierowano dzieci opóźnione w rozwoju i o obniżonej sprawności intelektualnej. W zakładzie wychowawczym przebywali uczniowie z terenu całego województwa. Pierwszym dyrektorem nowej placówki został Stefan Urbański. W 1981 r. zakład opuścili pierwsi absolwenci - uczniowie klas VIII. Dyrektorem zakładu i filii szkoły podstawowej w Dargobądzu został Andrzej Kmita. Uroczyście obchodzono święta państwowe i wielkie rocznice. Zapraszano przedstawicieli wladz administracyjnych i oświatowych gminy. Orgnizowano wiele imprez kulturalnych w szkole: wieczernice, pogadanki, występy artystyczne. Wychowankowie zakładu brali udział w wycieczkach, wyprawach na plażę, wyjazdach do kina, zlotach ZHP oraz imprezach sportowych, w których zajmowali wysokie lokaty. Zatrudniona kadra pedagogiczna i administracyjno - obsługowa starała się stworzyć wychowankom rodzinną atmmosferę. W tym czasie zakładem opiekuńczym szkoły był Zakłada Mleczarskie w Wolinie. 15 czerwca 1984 r. zakończył sie rok szkolny dla uczniów klas ósmych. Trzydzietu jjeden absolwentów ukończyło Zakład Wychowawczy - byli to ostatni wychowankowie zakładu. Część z nich poszla do szkołó ponadpodstawowych, część zakończyła edukację. Zakład zosatł rozwiązany, a 1 września 1984 r. reaktywowana została działalność ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu.Była to zasługa usilnych starań miejscowego społećczeństwa. Obwód szkoły obejmował miejscowości: Dargobądz, Mokrzyca Mala, Mokrzyca Wileka, Sułomino, Karnocice, Płocino oraz kolonie: Jagienki i Czaplino. Dyrektoram szkołyzostał Andrzej Kmita. DO szkoły uczęszczało 141 uczniów. Część kadry pedagogicznej pozosatła, część odeszla. Szkoła posiadała bibliotekę, w której było około 1500 książek. OPlacówk a została wyposażona w niewielkim stopniu. Zakupione zostały tylko najpotrzebniejsze meble i sprzęt szkolny oraz niewielka ilość pomicy naukowych. Administracja szkolna borykała się ze sporymi problemami finansowymi. Mimo tych problemów szkola energicznie się rozwijała. Prężnie dziąłały o9rganizacje uczniowskie i młodzieżówe: Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska "Skarbiec", ZHP, zuchy, PCK, TPPR, koło plastyczne i matematyczne. Zorganizowano świetlicę szkolną i dowóz dla dzieci mieszkających w odległości większej niż 3 km od szkoły. Prowadzono dożywianie dla stu trzydziestu uczniów. Z czasem, dzięki ofiarności rodziców, poprawiło sie wyposażenie szkoły w pomice naukowe. Zakupiono radioodbiornik, magnetofony, rzutniki pisma i slajdów. Dnia 10 kwietnia 1985 r. podpisano umowę patronacką, na mocy której Spółdzienia Kółek rolniczych w Wolinie zaczęła pełńić rolę zakładu opiekuńczego. Pmoc zakładu polegała między innymi na pracach gospodarczych wokół szkoły (koszenie trawy). W roku 1987 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły - placówkę objął Wojciech Kochanek, a 30 listopada 1990 r., ze względów zdrowotnych przekazał obiwiązki dyrektora panu Zbigniewowi Ziemiańskiemu. W kwitniu 1991 r. Urząd Gminy przekazał szkole kwotę 5 milionów złotych, za którą zakupiono pierwszy telewizor kolorowy i magnetowid. W tym samym roku na wniosek dyrektora szkoły powołano Radę Szkoły, w skład której weszli nauczyciele, rodzice i uczniowie. we wrześniu 1991 r. nadeszły ciężkie czasy dla oświaty i dla szkoły. Zlikwidowane zostały wszystkie zajęcia ozalekcyjne i zajęcia wyrównawcze dla klas starszych. W lutym 1992 r. odchodzi Zbigniew Ziemiański.

Obowiązki dyrektora placówki obejmuje pani mgr Jolanta Ziemiańska.
 

Uroczyście obchodzono święta i rocznice państwowe. Zapraszano przedstawicieli władz administracyjnych i oświatowych gminy. Organozowano wiele imprez kulturalnych w szkole: wieczornice, pogadanki, występy artystyczne. Wychowankowie brali czynny udział w wycieczkach, wyprawach na plażę, wyjazdach do kina, zlotach ZHP, imprezach sportowych, w których zajmowali wysokie lokaty. Zatrudniona kadra pedagogiczna i administracyjno - obsługowa starała się stworzyć wychowankom atmosferę rodzinną. W tym czasie zakładem opiekuńczym szkoły był Zakład Mleczarski w Wolinie. Na wniosek i w efekcie starań miejscowego społeczeństwa zakład rozwiązano i od 1 września 1984 r. reaktywowano ośmioklasową szkołę podstawową. Jej obwód obejmuje miejscowości: Dargobądz, Karnocice, Sułomino, Płocin, Mokrzycę Małą, Mokrzycę Wielką, Jagienki, Czaplino.
Szkoła liczy 141 uczniów. Dyrektorem został pan Andrzej Kmita. Część kadry pedagogicznej pozostała, część odeszła. Nowo zatrudnieni pedagodzy to:

1. Bożena Gołębiowska
2. Jolanta Ziemiańska
3. Zbigniew Ziemiański
4. Leon Dąbrowski
5. Halina Kasprowicz
6. Mirosława Strutyńska

Placówka została wyposażona w niewielkim stopniu. Zakupione zostały tylko najpotrzebniejsze meble i sprzęt szkolny oraz niewielka ilość pomocy naukowych. Administracja szkolna borykała się bowiem z trudnościami finansowymi.
Mimo to szkoła pracowała "pełną parą". Działały organizacje młodzieżowe, koła zainteresowań, samorząd uczniowski, spółdzielnia uczniowska. Zaorganizowano dowożenie uczniów z odległości większej niż 3 km.
Dla dzieci dojeżdżających zorganizowano świetlicę. W szkole prowadziło się dożywoanie dla 130 osób. Od 1984 r. dyrektorami szkoły byli kolejno: Andrzej Kmita, Wojciech Kochanek, Zbigniew Ziemiański i obecna pani Dyrektor Jolanta Ziemiańska, która funkcję tę pełni od 1992 r.
Z czasem dzięki ofiarności rodziców poprawiło sie wyposażennie szkoły w pomoce naukowe. Zakupiono radioodbiorniki, magnetofony, rzutniki pisma i slajdy, sprzęt nagłaśniający, telewizory kolorowe, video oraz dzięki inicjatywie p. Lesława Podhajskiego - kserokopiarkę, która okazala się niezwykle przydatna.
W latach 1992-96 podjęto szereg działań mających na celu poprawę stanu technicznego obiektu.
Dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta i Kuratorium Oświaty wymieniono prawie 50% okien. Pomoc ze strony funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i osobiste poparcie senatora Artura Balazsa zaowocowało wykonaniem nowej elewacji budynku. Współpraca z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Nowogardzie wzbogaciła szkołę o pierwsze boisko z nawierzchnią asfaltową. Przeprowadzono również remont dachu i pieca centralnego ogrzewania.
W tym czasie pracę podjęło wielu nowych pracowników, jedni pozostali na dłużej, inni podpisali umowy na krótki czas.
Byli wśród nich nauczyciele:
 

1. Beata Plato
2. Agnieszka Brodowska
3. Małgorzata Budzyńska
4. Jan Budzyński
5. Maria Gródecka
6. Joanna Wielechowska
7. Monika Kapica
8. Zdzisław Leśkiewicz
9. Gerard Szymura
10. Zenon Zborowski
11. Tamara Starachowska
12. Barbara Michałowska
13. Anna Jarząb
14. Wiesława Woszczyk
oraz pracownicy obsłygi:
1. Joanna Świerk
2. Danuta Żerebiec
3. Andrzej Boniecki
4. Piotr Zieliński
5. Zofia Sadowska
6. Franciszka Kowalska
Następnie procę podjęły nauczycielki:
1. Teresa Lewandowska
2. Joanna Kleszcz
3. Gabriela Rajtak
4. Irena Boniecka

Praca szkoły byłaby zdecydowanie trudna, gdyby nie możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych w okresie letnim, z działalności schroniska młodzieżowego /do roku 1994/ i organizowania kolonii letnich w następnych latach.